Förälder

Föräldraledighet:
Du som förälder har rätt att vara föräldraledig från anställningen första dag.
Du får ansöka om högst 3 perioder per år. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades. Ansök minst 2 månader innan önskad ledighet. Arbetsgivaren får inte neka dig ledighet.

18 månader:
Upp till att barnet är 18 månader har du rätt till ledighet med eller utan föräldrapenning. Efter 18 månader har du rätt att vara ledig när du tar ut föräldrapenning, du kan ta ut hela dagar eller gå ner i tid.

10 dagar:
I samband med barns födelse eller adoption har du rätt till 10 dagars ledighet. I första hand är det föräldern som inte varit gravid som har rätt till dessa dagarna. Ledighet i samband med adoption fördelas med 5 dagar vardera till adoptionsföräldrarna, om de inte är överens om annan fördelning. Dagarna måste ha tagits ut innan det har gått 60 dagar sedan hemkomsten efter förlossning eller att adoptionsförälder fick barnet i sin vård. Det är du som förälder som anmäler ledigheten till försäkringskassan. Dessa 10 dagar behöver inte föranmälas till arbetsgivaren på samma sätt som annan planerad föräldraledighet och ingår inte heller i de 3 perioder föräldraledighet annars är begränsad till. Anmälan till arbetsgivaren sker när dagarna ska nyttjas.

Dubbeldagar:
Dubbeldagarna kan nyttjas under barnets första år. Det ger er som föräldrar möjlighet att vara föräldralediga och få föräldrapenning tillsammans. Som mest kan 30 dubbeldagar plockas ut. Efter barnets första år kan endast en förälder i taget ta ut föräldrapenning. Tänk på att dubbeldagarna inte ger några extra föräldrapenning dagar. Det innebär att är ni båda hemma så kommer ni ta ut 2 dagar, en för varje förälder.

Barn födda efter 1 januari 2014:
Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men från och med barnets 4-årsdag kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt.

Föräldralön:
När du tar ut föräldrapenning har du i kollektivavtalet rätt till ett lönetillägg som motsvarar ca 10% av lönen. Antalet dagar beror på anställningstid och går från 60 – 180 dagar. Denna ersättning betalas ut för sammanhängande trettiodagarsperioder. Du skickar in utdrag från försäkringskassan till löneavdelningen så hjälper de dig. Utdraget kan du ta ut själv på försäkringsakassans hemsida. Gå in på “mina sidor” och ”utbetalningar”. KA §13 mom 1.

Deltid för föräldrar:
Du som förälder har rätt att förkorta din normalarbetstid med upp till en fjärdedel för att ta hand om ditt barn. Kollektivavtalet ger dig rätt att göra detta fram till att barnet fyller 13 år. Detta under förutsättning att du varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.
Ha ett samråd med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Du ska få ta ut ledighet de dagar du begär. Arbetsgivaren har inte rätt att lägga ledighet som de tycker passar utan ditt medgivande. Föräldraledighetslagen 14§.


Viktigt att tänka på är att föräldraledighet utan föräldrapenning påverkar din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) från det att barnet har fyllt 1 år. Detta innebär att du riskerar att få lägre föräldrapenning och ersättning om du blir sjuk eller vabbar. Under barnets första år behöver du inte göra något för att skydda din SGI, utan kan vara helt eller delvis föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning. Kontakta försäkringskassan för att få reda på hur du bäst kan skydda din SGI.