Olycka & skada


Vid all olycka och skada kan det bli aktuellt med försäkringar. Du kan läsa mer här.
Du kan även söka pengar från stipendier som finns vid spårtrafiken, du kan läsa mer här.

TAGEN UR TJÄNST
Olycka: Om du råkar ut för en olycka hot eller våld så kan arbetsgivaren ta dig ur tjänst. När detta görs styrs av företagets rutiner. De säger att vid påkörning så tas all personal ur tjänst. Vid hot och våld gör TIL/PDC en bedömning. Vid våld bör dock alltid personalen tas ur tjänst. Du har då rätt till full lön fram tills du besöker företagshälsovården. Blir du sjukskriven pga händelsen får du ersättning upp till full lön under perioden. Va mycket försiktig med att neka besök hos företagshälsovården då tankar och besvär kan komma efter en tid. KA §5 mom 5.
Blir du sjukskriven av företagsläkaren så ska du ha full lön under de 2 första veckorna av sjukskrivning. Därefter gäller försäkringskassans regler.
Ta sig själv ur säkerhetstjänst: Personal i säkerhetstjänst måste kunna garantera tågets säkra framförande. Om det inte går ska den kontakta TIL/PDC och meddela detta. Det betyder inte att man går hem utan du måste ställa dig till förfogande för andra arbetsuppgifter för att inte få löneavdrag.

ARBETSSKADA
Arbetsskada: Både arbetsskador och tillbud ska anmälas. Skador och tillbud kan vara såväl fysiska som psykiska. Anmälan skickas vidare av din chef till försäkringskassan. De allvarliga ska din chef även skicka in till arbetsmiljöverket.
Den vanligaste arbetsskadan på vår arbetsplats är kopplat till hot och våld. Andra självklara är fallskador och klämskador. Men vi får inte glömma skador och tillbud som har med stress och utmattning att göra. Om du upplever att något på arbetet skadar din hälsa så ska det rapporteras som arbetsskada. Om det riskerar att skada din hälsa så är det ett tillbud.
Du anmäler arbetsskada på en blankett som din chef har. Du kan även skicka e-post till din chef som då för in det i systemet. Var noga med att ange att du vill ha det inskrivet som arbetsskada eller tillbud.

SKYDDSSTOPP
Stoppa ditt eget arbete: Du har rätt att stoppa arbete om du upplever att det innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Det kan t.ex. vara om det är en våldsam situation eller ett farligt oväder. Du kontaktar TIL/PDC som beslutar om arbetet skall fortsätta. Håller du inte med om beslutet eller känner du dig osäker kontaktar du ett skyddsombud som kan prata med TIL/PDC och om det behövs lägga ett skyddsstopp.
Arbetsmiljölagen kap 3 §4
Skyddsstopp: Ett skyddsstopp kan bara läggas av ett skyddsombud. Den stoppar då arbetet i väntan på att arbetsgivaren löser problemet eller att Arbetsmiljöverket upphäver skyddsstoppet.
Arbetsmiljölagen kap 6 §7

REHABILITERING
Arbetsgivaren är skyldig att rehabilitera dig för att du ska kunna återgå till ditt arbete. Det uppstår oftast om du varit sjukskriven en längre tid eller om du råkat ut för en arbetsskada.
Om du skulle hamna i rehabilitering har du rätt att ha med dig en person som hjälper dig. Skyddsombuden är de som har utbildning i detta så det bästa är att du kontaktar den som är ditt skyddsombud på orten. Det kan vara svårt att själv hantera rehabiliteringen så vi kan inte nog understryka vikten av att ha med någon redan från starten.
Arbetsmiljölagen kap 3 §2a.
AFS 1994:1 Rehabilitering.