Sjuk och rehab

Nedan finns en kort redogörelse för arbetsmiljöverkets direktiv för arbetsgivarens skyldigheter.  De skall utforma en arbetsmiljö som främjar den anställdes hälsa och välmående. Trots det är sjukdom och ohälsa ofrånkomlig.  I dessa fall  åligger det arbetsgivaren att anpassa arbetsförhållandena så att arbetstagaren skall kunna rehabiliteras och återgå i tjänst.Dölj citerad text

En viktig punkt är att arbetsgivaren skall påbörja anpassningen av arbetet så tidigt som möjligt för att den behövande skall kunna påbörja återgång och rehabilitering.

Arbetsuppgifterna och arbetstider skall anpassas efter den anställdes behov och förmåga så att rehabiliteringen blir effektiv och når önskat resultat.

Om det inte finns tillräcklig kompetens eller kunskap på arbetsplatsen för att arbeta med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska arbetsgivaren anlita hjälp utifrån, i första hand från företagshälsovården eller annan motsvarande resurs.

Övriga direktiv gällande arbetsgivarens ansvar finns att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabilitering-foreskrifter-afs1994-1.pdf

Du som varit sjukskriven eller av annan anledning varit oförmögen att arbeta och är i behov av anpassad tjänst för att återgå i arbete (arbetstidsanpassning eller arbetsuppgiftsanpassning) skall ta kontakt med skyddsombuden och fackliga representanter som kommer att delta i rehabiliteringsprocessen.

Eftersom vi för tillfället har lite speciella direktiv för sjukskrivningar så väljer jag att återkomma när Coronasituationen har klingat ut. Hänvisar till de direktiv som arbetsgivare och myndigheter anger.

Om ni har några funderingar och frågor så är ni välkomna att ställa dem här, så skall jag försöka att räta ut frågetecknen.

Ersättningar vid sjukskrivning

Dag 1-14:
De första 14 dagarna av en sjukskrivning får du din sjuklön från arbetsgivaren. Sjuklönen är 80 % av din ordinarie lön inklusive ob-tillägg.
Ett karensavdrag görs första dagen med 20% av veckolönen och är ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från att en tidigare sjukperiod har avslutats, så räknas de dagarna ihop till en och samma sjuklöneperiod och inget nytt karensavdrag ska göras. Det gäller oavsett om medarbetaren får samma sjukdom eller något annat.
Om du misstänker att du kommer vara borta en längre tid p.g.a. sjukdom så är det en god idé att ta kontakt med ditt skyddsombud i ett tidigt skede. Det är bra att hålla kontakten med ditt skyddsombud så tidigt som möjligt så att denna är införstådd i fallet.
För timanställda?

Dag 15-364:
Från och med dag 15 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan (FK). Denna baseras på lön upp till taket av sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Taket på SGI är 80 % av 8 prisbasbelopp (pbb). Sjukpenning på s.k. normalnivå motsvarar 80 % av SGI. Den ersättningen får du t.o.m den 364e dagen på din sjukskrivning. Om du blir sjuk längre än 364 dagar sänks sjukpenningen till 75 % av lön upp till taket av SGI, förutom om du anses ha en allvarlig sjukdom, då sänks den inte. Ersättningen på 75 % har i teorin ingen tidsgräns. Blir du långtidssjuk upprepade gånger efter varandra har du rätt till 364 dagar med sjukpenning inom en ramtid på 450 dagar.

Förutom sjukpenningen får du från dag 15 en sjuklön från Arriva. Denna är 10 % av lön upp till taket på SGI. För den del av lönen som överstiger 8 pbb får du dessutom en sjuklön på 90 %. Sjuklön från Arriva får du t.o.m. dag 90. ??

Från och med dag 91 till 360 får du istället för sjuklön ersättning från försäkringsbolaget Alecta, men då kallas den för sjukpension. Upp till taket på SGI får du då precis som från Arriva 10 % i ersättning. På den del av lönen som överstiger 8 pbb får du nu 65 % till skillnad från de 90 % du fick från Arriva. De här 65 % får du fr.o.m. dag 91 ända till den dag du blir frisk, oavsett hur lång tid det tar.

Man kan säga att du inte behöver oroa dig för något över huvud taget vad gäller din sjukpenning fram till dag 90. Det enda som kan hända är att FK ringer dig och frågar när du kan återgå i arbete. De frågar också om du kan ta ett annat arbete som din arbetsgivare tillfälligt kan erbjuda.

Efter dag 90 börjar FK sannolikt att trycka på mer. De frågar om du kan utföra något annat arbete på arbetsplatsen. Från dag 91 och fram till dag 180 får du bara sjukpenning om du med säkerhet inte kan utföra något annat arbete inom MTR.

Efter 180 dagars sjukskrivning kan FK begära att du ställs till arbetsmarknadens förfogande. Du ska då söka jobb på annat håll, ett arbete som du kan utföra istället för ditt gamla jobb. Detta gäller inte om FK bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna återgå i arbete hos Arriva före dag 366. Då bedöms arbetsförmågan i förhållande till ditt vanliga arbete även efter dag 180. Det gäller inte heller om det anses omöjligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden, dvs. om du lider av en allvarlig sjukdom.

Efter 365 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Detta gäller inte om det anses omöjligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden, dvs om du lider av en allvarlig sjukdom.

Är du fortsatt sjuk och inte kan ta någon ny anställning efter 914 dagar sjunker din ersättning från FK ytterligare. Bidraget kallas sjukersättning och du får 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren, upp till 8 pbb. Du kan som mest få 18 399 kronor före skatt per månad. Om du är allvarligt sjuk se punkt 2. Förutom sjukersättningen får du en sjukpension från Alecta. Sjukpensionen är 15 % av lönen upp till 8 pbb. På del av lönen som överstiger 8 pbb får du 65 % i sjukpension från Alecta.

Kan du arbeta men troligen aldrig på heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, kan du också få sjukersättning från FK. Du kan få sjukersättning till och med månaden innan du fyller 65 år. Sjukersättning får du om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden. Det är FK som bestämmer om du har rätt till sjukersättning eller inte.

Rehabilitering

Arbetsgivaren är skyldig att rehabilitera dig för att du ska kunna återgå till ditt arbete. Det uppstår oftast om du har varit sjukskriven en längre tid eller om du råkat ut för en arbetsskada.

Om du skulle hamna i en rehabilitering har du rätt att ha med dig en person som hjälper dig. Skyddsombuden är de som har utbildning i detta så det bästa är att du kontaktar den som är ditt skyddsombud på orten. Det kan vara svårt att själv hantera rehabiliteringen så vi kan inte nog understryka vikten av att ha med någon redan från starten.