Stiftelser

Sök vid olycka och skada men även för studier

Inom spårtrafik finns ett antal stiftelser som du som råkat ut för något kan söka ur. Detta är pengar som är till för just detta så tveka inte att söka. Stiftelser är ofta lite snåriga men ansökningsformuläret är inte svårt att fylla i. Tänk på att dessa stiftelser inte ersätter förlorad arbetsinkomst utan andra utgifter du har. Det är två olika du kan söka ur som har olika formulär. Den ena samlar hela 4 stycken olika stiftelser under en ansökning. Den kallas Stiftelser för Järnvägsanställda i Sverige. Den andra heter Solhöjdens stiftelse. Du kan självklart söka från båda. Har du frågor finns det kontaktuppgifter om du klickar på länkarna nedan. Du kan även självklart få hjälp av styrelsen.

Stiftelser för Järnvägsanställda i Sverige

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond
Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/sambo/barn järnvägsbolag i Sverige
Du kan söka bidrag för
– egen eller familjemedlems sjukdom
– studerande barn till pensionär eller efterlevande
Stiftelsen Nils Varenius fond
Stiftelsen lämnar bidrag till anställd vid järnvägsbolag i Sverige
Du kan söka bidrag för
– försörjningsplikt eller sjukdom
– studier
Stiftelsen Axel Roos fond
Denna stiftelse lämnar ett årligt understöd för den som utsatts för olycka vid arbetsplats enligt nedan
Du kan söka understöd om du är:
– änka eller minderårigt barn efter före detta anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete lidit så svåra kroppsskador att de avlidit
– anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete ådragit sig så svåra kroppsskador, att arbetsförmågan har minskat väsentligt.
Stiftelsen greve Adolf von Rosens fond
Stiftelsens ändamål är att, bereda understöd åt förare av tåg, som är eller har varit anställda vid järnvägsbolag i Sverige.
Du som är förare av tåg kan söka bidrag
– vid sjukdom som förhindrar arbete fullt ut under en längre tid
– för hemmavarande barn under 18 år som har fördyrade kostnader för studier

Länk till ansökningshandlingar: https://sjbv.se/ansokningshandlingar/
Länk till hemsidan: https://sjbv.se/

Solhöjdens stiftelse

Exempel på rehabiliteringsåtgärder där stiftelsen tidigare beviljat bidrag är: massagebehandling, träningskort, vattengymnastik, solresor, beroendebehandlingar, naprapatbehandling, fysiska hjälpmedel, resekostnader i samband med beviljade behandlingar och liknande. Exempel på kostnader där stiftelsen inte har möjlighet att bevilja bidrag är: sjukvårdsavgifter, mediciner, habiliteringskostnader, resekostnader till och från allmän sjukvård.

Länk till solhöjdens stiftelse: https://stiftelsensolhojden.se/