Aktuellt, Framsida

Söka föräldraledighet

I senaste PGP skrev arbetsgivaren angående föräldraledighet. På förekommen anledning är ett förtydligande från klubben rörande detta på plats.

Planerar du att vara föräldraledig ska du meddela detta till din enhetschef, särskilda blanketter för detta ändamål finns på arbetsplatsen. Tänk på att anmäla din föräldraledighet senast två månader före den startar och att du endast kan begära att arbetsgivaren godkänner föräldraledighet vid tre tillfällen (perioder) per år. En sammanhängande period av föräldraledighet som löper över två kalenderår räknas till det första av dessa. Du kan alltså söka om ytterligare tre perioder under det år som föräldraledigheten övergår i.

Söker du om mer föräldraledighet än tre perioder per år eller med kortare varsel än två månader kan du ej förvänta dig att ledigheten blir godkänd. Det är emellertid ingenting som hindrar dig från att göra detta, du har helt enkelt bara inte lagligt stöd för att få ledigheten beviljad.

I föräldraledighetslagen 14 § står det följande:

”Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten.

Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, skall denne lägga ledighet som avses i 11 §* så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning.

Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut..”

*(11 § Arbetstagaren får ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär)

Det är med lagligt stöd klubbens hållning att det är arbetstagaren som har sista ordet angående sin föräldraledighet. Följer du bara vad vi skrivit tidigare i denna text så får inte arbetsgivaren neka dig din föräldraledighet.

Läs gärna mer under fliken ”förälder” här på bloggen. Har du andra frågor rörande detta så tveka inte att kontakta klubbstyrelsen.