Framsida, Säkerhet

Inlägg från säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen sammansattes i syfte att syna Arrivas säkerhetsarbete och belysa dess brister. Vi utgörs av personal i säkerhetstjänst, från olika stationeringsorter som tillsammans har en lång och gedigen erfarenhet av säkerhetsarbete. I vårt arbete kommer vi att granska Arrivas dokument och hur Arrivas säkerhetsavdelning arbetar. Vi utgörs av medlemmar i Seko och kommer framförallt att angripa säkerhetsrelaterade frågor som står utanför kollektivavtalet. Förhoppningen är att påverka företaget att ändra, förbättra och utveckla sitt säkerhetsarbete. Vårt arbete i denna text är inget slutgiltligt förfarande, vårt syfte är att i framtiden fortsätta utveckla säkerhetsarbetet genom ytterligare granskning. Nedan följer rubriker som vi hoppas väcker diskussion och som vi önskar få respons på från såväl kollegor som företaget.

Rapporter

Sekos säkerhetsgrupp ser fortsatta problem med företagets ospa-hantering. Framförallt är det fortfarande alldeles för enkelt att identifiera berörda personer i utredningsrapporterna. Vi vill se att han, hon eller hen hädanefter ersätts med ”föraren”. Vidare är inte datum, tågnummer eller turnummer väsentliga för rapporten. I den del av rapporten som består av lokförarens egna utsägelse är det av vikt att företaget informerar den berörda individen att rapporten kommer att läsas av kollegor. I denna del ligger ansvaret för avidentifiering således på individen själv. Rapportförfattaren ska före publicering ytterligare granska den för att säkerställa att föraren inte går att identifiera. Rapporternas syfte ska vara att sprida medvetenhet och lärdom, inte att utan konstruktivitet, påpeka fel. 

I Arrivas eget dokument ’Olyckor, tillbud, avvikelser vid spårtrafik’ kan vi läsa: “Det är målgruppens förståelse av händelsen som skall ligga till grund för valet av rapportmall. Oavsett vilken nivå som används, så skall relevanta rubriker finnas med. Uppenbart överflödiga rubriker kan utelämnas utan kommentar. När det är befogat skall i stället motivering till att ett visst ämne inte undersökts anges.” – kapitel 7.5.

Sekos säkerhetsgrupp saknar samsyn med företagets säkerhetsavdelning i vad som är väsentligt att skriva i rapporterna som redovisas för målgruppen ”personal i säkerhetstjänst”. Det bör också nämnas att Transportstyrelsen inte kräver att rapporterna delges till företagets personal. Emellertid är vi positiva till att rapporterna faktiskt delges till personalen, dock icke i dess nuvarande form!

Samtal och repressalier

Att sätta skräck i personal är kontraproduktivt. Repressalier ger inte ökad säkerhet. Det överhängande hotet blockerar samtalet. Risken är att individen ljuger eller förvränger sanningen av rädsla för negativa konsekvenser. Låt individens inställning under samtalet avgöra eventuella vidare åtgärder. En ångerfull person som förstår sitt handlande och dess konsekvenser samt har en vilja att lära av misstaget ska inte straffas. Den ska erbjudas fortbildning. Om individen däremot har uppenbara svårigheter att se konsekvenserna av sitt handlande, eller kan betraktas som direkt vårdslös i sitt beteende, kan repressalier bli aktuella.

Vi vill att företaget på ett seriöst vis ska motivera hur en erinran gör järnvägen säkrare. Som det ser ut nu kan en erinran delas ut för allt från fel bärande av uniform till förseningar och allvarliga händelser som exempelvis OSPA. Vi upplever att det är fullkomligt godtyckligt hur dessa repressalier delas ut. Är det meningen att man ska straffa bort folk som gör misstag?

Säkerhet och rutin vid klargöring av vagnar.

Risker vid klargöring: vid klargöring skall lokföraren utvändigt syna båda sidor av sitt fordon (enligt X61 Handhavande Bok). Vid klargöring på plats intill kraftigt trafikerade spår är det svårt att på ett säkert sätt syna utsidan av fordonet. Då fordonet ännu inte ingår i en tågfärd, går det inte att utfärda ett egenskydd, vilket innebär att föraren oskyddad måste vistas vid intilliggande spår för att syna fordonet. Vi menar att rutinerna för klargöring måste förtydligas och skrivas om. Antingen att fordonen alltid måste klargöras på plats där säkerhetsavståndet är tillräckligt eller genom att helt stryka den nuvarande texten om utvändig kontroll.