Framsida

Nattvilan

Nu när det är säsong med mycket sjukskrivningar och samtidigt personalbrist så blir det mycket press på TIL och PPL att fylla turerna. Något som ofta uppstår då är situationer där TIL/PPL ställer frågan om du kan arbeta tidigare eller senare. Vi vill uppmana alla att då vara mycket uppmärksam på din nattvila. Både förare och tågvärd/kundvärd. Oavsett om du har säkerhetstjänst eller inte så är tågtrafiken beroende av personal som arbetar säkert. Även om den formella säkerheten är borttagen så fortsätter vi att upprätthålla en hög säkerhetskultur för all personal på järnvägen.

Är du förare kan du hamna i riktigt svåra situationer om något skulle hända och du inte fått nattvila. Vid en olycka kommer frågan att ställas och är polisen inblandad kan det komma med i en brottsutredning som kan leda till åtal. Håll på nattvilan. Även om det bara är 5 minuter. Det är du ensam som kommer att stå till svars om något skulle hända.

Både lagen och kollektivavtalet säger samma sak. Att ha mindre än 11 timmars nattvila måste vara en överenskommelse. Du har alltså all rätt att säga nej. Du ska såklart uppmärksamma det så tidigt som möjligt men upptäcker du det sent spelar det ingen roll. Kontakta TIL/PPL och meddela att du måste få vilan.

Framsida

Pågående

Vi har fått frågor om vilka ärenden som är igång. Så här kommer en uppdatering.

Anställningskontrakt för nya kundvärdar
Frågan innehåller flera delar. Dels statusen på vårt lokala kollektivavtal. I grunden har alla i branschen det så kallade branschavtalet. Det är ett centralt avtal som gäller all spårtrafik. Detta avtal anpassas sedan för att passa till de olika arbetsplatserna. I vårt fall kallas det ”Lokal anpassning av Almega branschavtal – Arriva Tåg AB – Gällande vid Pågatågen – Allmänna anställningsvillkor”. I avtalsrörelsen 2017 skrev man in att arbetsgivaren som tog över i upphandlingen(Arriva Sverige) skulle vara bunden av detta avtal. Vårt lokala avtal innehåller även lönerna så det är här hela frågan står. Gäller det lokala avtalet eller inte. Vi inväntar protokollet från den lokala förhandlingen, sedan skickas den upp till central förhandling.

Turlängd över 6 timmar vid tidig tjänst
I vårt avtal finns följande skrivning.
Vid tjänstgöring i lokaltrafik upphandlad av länshuvudman får ordinarie arbetstid som påbörjas under tiden 00 till 04.30 inte förekomma två nätter i följd.

Om tjänstgöring påbörjas innan kl. 05.00 får tjänstgöringsturen ej överstiga 6 tim.

Arriva har som vi alla vet lagt turer på upp mot 8 timmar innan 05.00. Vi vill inte gå in på exakt hur Arriva argumenterar här men de anser inte att skrivningen gäller. Vi inväntar protokollet från den lokala förhandlingen, sedan skickas den upp till central förhandling.

Rastöverenskommelsen
180301 tecknades följande överenskommelse mellan Arriva och facken:
Personalorganisationerna accepterar förslaget med minst 45 min rast + gångtid varav 30 minuter är obetald oaktat hemma- eller borta-station.
Överenskommelsen är ömsesidigt uppsägningsbar med 75 dagars varsel.

Vi anser att den skall gälla även efter övergången och att om Arriva vill säga upp den så måste de respektera uppsägningstiden. Vi inväntar protokollet från den lokala förhandlingen, sedan skickas den upp till central förhandling.

Paus
Frågan drivs av skyddet och följande uppdatering skickades ut av Huvudskyddsombudet i frågan:
Vi fick tidigare besked om att Arbetsmiljöverket överväger att besluta om att vi ska ha paus på en personaltoalett efter 2,5 timmar. Arriva har möjlighet att inkomma med ett svar som ska vara inne den 9/1. Efter det så tar Arbetsmiljöverket beslut i frågan som förväntas träda i kraft 11 februari. Så inget händer just nu.
Arriva har sedan möjlighet att överklaga beslutet, vanligtvis i förvaltningsrätten. Men nu inväntar vi Arbetsmiljöverkets beslut som borde komma någon gång mellan den 9 januari och 11 februari.

Framsida

Nya förhandlingar

Imorgon fredag 14/12 kommer vi att ha lokal förhandling (tvist) med Arriva. Tvist begär man då parterna inte är överens om hur man skall tolka ett avtal, t.ex kollektivavtal, eller annan överenskommelse som gjorts. Tre frågor kommer att tvistas om:

Anställningskontrakt för nya kundvärdar
Detta är den stora frågan om vårt kollektivavtal samt lönerna för kundvärdar.

Turlängd över 6 timmar vid tidig tjänst
Arriva har ökat denna till 8 timmar.

Rastöverenskommelsen
Rastöverenskommelsen som infördes 1/5 i år och reglerar rasternas längd och vilken del som skall vara betald rast. Den har arriva ersatt med 40-60 minuters obetald rast.

Nu förhandlar vi lokat i dessa frågor. Om vi inte kommer överens är nästa instans en central förhandling mellan SEKO-centralt och Arrivas arbetsgivarorganisation Almega.

Framsida

Övertidsavgift

I arbetsmiljölagen och vårt kollektivavtal finns en gräns för hur mycket övertid varje anställd får arbeta. Den gränsen ligger på 200 timmar per år och 50 timmar per månad. I arbetstidslagen är sanktionsavgiften satt till en procent av prisbasbeloppet vilket i dagsläget ger 455kr. Avgiften betalas per timme.

I år har det arbetats väldigt mycket övertid, speciellt på sommaren men även in på hösten. Arriva har därför idag kommit överens med klubben att betala en ansenlig summa till SEKO. Vi kommer att rapportera närmare på budgetpunkten på medlemsmötet.

Syftet med avgiften är att hålla nere uttaget av övertid. Vi måste ha en bemanning som täcker allt; sjukskrivningar, arbetstoppar, utbildningar, semester osv. Vi hoppas att vi nästa år kan vara mer lediga på vår fritid och inte behöva arbeta övertid.

Framsida

Låt anställningsavtalen ligga

Ni som nu fått ut nya anställningsavtal i era fack; förare, tågvärdar, växlare och administrationen. Låt dem bara ligga. Ni ska absolut inte skriva på dem. I samband med att vi går över till Arriva Sverige så går även våra anställningar över. Det finns inget behov att skriva nya kontrakt, de ni har följer med över i enlighet med lagen.

Detta gäller alla nu anställda, även timanställda. Timanställda behöver bara skriva på kontrakt i samband med att det de har går ut, för de flesta är detta i slutet på januari.

Framsida

Arbetsmiljöverket överväga att kräva paus efter 2,5h

Huvudskyddsombudet skickade idag ut följande:


Idag fick vi svar på en av de många frågor som vi driver i skyddet, pauser. Efter ett års arbete i frågan överväger nu Arbetsmiljöverket att lägga ett föreläggande i frågan. Arriva har fortfarande möjlighet att inkomma med synpunkter för att ändra deras beslut. De har även möjlighet att överklaga frågan. Vi har dock starkt stöd i detta från en utredning som gjordes på bussföretagen i Stockholm för ett antal år sedan. Om de lägger ett föreläggande så kopplas det ofta ett vite(böter) till detta om de inte följer AV:s beslut.
Detta arbetet påbörjades i november 2017 av dåvarande Huvudskyddsombud, Lasse Månsson. Så det har varit en lång resa. Om allt går vägen skall vi ha en inritad paus i turen efter 2 timmar och 30 minuter. Vi ska då ha möjlighet att gå på personaltoalett dvs inte toaletten i tåget.
Här är utdrag ur Arbetsmiljöinspektionens brev:
Krav som kan komma att ställas i ett föreläggande
Arbetsmiljöverket överväger att förelägga er att senast den 11 februari 2019 vidta följande åtgärder.
Ni ska se till att era lokförare och tågvärdar får en tillräckligt lång paus efter högst två och en halv timmes arbete för att kunna gå på personaltoalett.
Se 102 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning och 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen.